Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Избор на изпълнител за организация и логистика на обучения по дейности 1 – 4 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“ с 4 (четири) обособени позиции“
12.08.2020

№ на електронната преписка 001
Номер в ЦАИС ЕОП 01463-2020-0001
Предмет на поръчката Избор на изпълнител за организация и логистика на обучения по дейности 1 – 4 по проект BG05SFOP001-2.019-0002Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“ с 4 (четири) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Архивите в контекста на съвременната еволюция на ИКТ“ ;
Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество”;
Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Научни и практически изисквания за опазване на документите в архивите, с използване на съвременни практики и методи за консервация и реставрация на архивни документи”;
Обособена позиция 4: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение за трансфер на знания по темите от дейност 1 и 2 – „Менторска програма „Направляващи бъдещето”.
Дата на публикуване 12.08.2020 г.
Статус ЗАТВОРЕНА
Краен срок за подаване на оферти 01.09.2020, 23,59 ч.
Допълнителна информация С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изх. № 12-0030#2/19.08.2020 г. и обявление за изменение или допълнителна информация, изх. № 12-0030#3/19.08.2020 г. са извършени следните промени:
1. Изтрита е група въпроси „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор (за обособени позиции 1, 2 и 3) от раздел „Изисквания, документи и образци”. Вместо това, във всяка обособена позиция е създадена група „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор”, в която е поместен и ЕЕДОП за всяка от посочените обособени позиции.
2. Във всяка обособена позиция, в група въпроси „Техническото предложение” е съдаден нов въпрос към участниците да посочат срок за организиране на обученията след подадена заявка от Възложителя (в работни дни);
3. В обособени позиции 2, 3 и 4, в група въпроси „Техническото предложение” е предоставена възможност за отговор по отношение на това дали участниците считат предоставената от тях информация за конфиденциална, като само е променен типът въпрос.
Документи линк към ЦАИС ЕОП 12.08.2020; 18,23 ч
  1. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изх. № 12-0030#2/19.08.2020 г.

2. Обявление за изменение или допълнителна информация, изх. № 12-0030#3/19.08.2020 г.
19.08.2020; 17,15 ч
  Документация 12.08.2020; 18,23 ч
  Техническо задание 12.08.2020; 18,24 ч
  Методика за определяне комплексната оценка на офертата 12.08.2020; 18,25 ч
  ЕЕДОП за обособена позиция 1

ЕЕДОП за обособена позиция 2

ЕЕДОП за обособена позиция 3
19.08.2020; 17,16 ч
  ЕЕДОП за обособена позиция 4 12.08.2020; 18,26 ч
  Образци:
Техническо предложение за позиция 1
Техническо предложение за позиция 2
Техническо предложение за позиция 3
Техническо предложение за позиция 4

Ценово предложение за позиция 1
Ценово предложение за позиция 2
Ценово предложение за позиция 3
Ценово предложение за позиция 4

Декларация за действителен собственик/действителни собственици по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

 
12.08.2020; 18,53 ч
  Разяснения 1  
  Съобщение за публично отваряне на ценови оферти  
 

Протокол/Доклад

Протокол/Доклад

Протокол/Доклад

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

04.09.2020; 14,57 ч

16.09.2020; 17,23 ч


24.09.2020; 15,10 ч

29.09.2020; 16,20 ч

01.10.2020; 17,35 ч
  Решение № ЗАП-132#5 от 29.09.2020 г. за прекратяване на Обособена позиция 2

Решение № ЗАП-132#7 от 7.10.2020 г. за класиране на участниците по Обособени позиции 1,3 и 4

29.09.2020; 17,25 ч


07.10.2020; 14,30 ч
 
  Договор за възлагане на поръчка с приложения 12.08.2020; 19,04 ч
  Обявление за възложена поръчка
16.10.2020; 13,25 ч
 
     >>