Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучениe по дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество“
03.11.2020

№ на електронната преписка 002
Номер в ЦАИС ЕОП 01463-2020-0002
Предмет на поръчката Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучениe по дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество”
Дата на публикуване 03.11.2020 г.
Статус ЗАТВОРЕНА
Краен срок за подаване на оферти 24.11.2020, 23,59 ч.
Допълнителна информация  
Документи линк към ЦАИС ЕОП 03.11.2020; 11,31 ч
  Документация (изх. №  12-00-30#6  от 02.11.2020 г.) 03.11.2020; 13,40 ч
  Техническо задание 03.11.2020; 13,42 ч
  Техническо предложение 03.11.2020; 13,44 ч
  Ценово предложение 03.11.2020; 13,46 ч
  Методика за определяне комплексната оценка на офертата  03.11.2020; 13,47 ч
  Договор за възлагане на обществена поръчка 03.11.2020; 13,48 ч
  Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 03.11.2020; 13,50 ч
  Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 03.11.2020; 13,52 ч
  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

03.11.2020; 13,53 ч
  Декларация по чл. 3, т. 8 от и чл. 4. Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 03.11.2020; 13,55 ч
 
     
  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
03.11.2020; 13,58 ч
 
     
  Обявление за поръчка 03.11.2020; 13,59 ч
     
  Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП 03.11.2020; 14,00 ч
     
  Разяснение № 12-00-45#3 от 06.11.2020 г. 06.11.2020; 14,20 ч
     
  Разяснения № 12-00-45#4 от 20.11.2020 г. 20.11.2020; 17,30 ч
     
  Решение 12-00-45#5 от 23.11.2020 г. 23.11.2020; 18,29 ч


>>