Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение по дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество
15.03.2021

№ на електронната преписка 003
Номер в ЦАИС ЕОП 01463-2021-0001
Предмет на поръчката Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение по дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество“
Дата на публикуване 15.03.2021 г.
Статус ОТВОРЕНА
Краен срок за подаване на оферти 05.04.2021 г. 23:59 ч
Допълнителна информация  
Документи линк към ЦАИС ЕОП 15.03.2021; 16,18 ч
  Документация 15.03.2021; 16,20 ч
  Техническо задание 15.03.2021; 16,22 ч
  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 15.03.2021; 16,24 ч
  Техническо предложение 15.03.2021; 16,26 ч
  Ценово предложение 15.03.2021; 16,27 ч
  Договор за възлагане на обществена поръчка 15.03.2021; 16,29 ч
  Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 15.03.2021; 16,30 ч
  Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 15.03.2021; 16,32 ч
  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 15.03.2021; 16,33 ч
  Декларация по чл. 3, т. 8 от и чл. 4. Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 15.03.2021; 16,34 ч
 
     
  Обявление за поръчка 15.03.2021; 16,35 ч
     
  Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП 15.03.2021; 16,37 ч
  Протокол № 1, вътр. № ЗАП-00-4#1 от 20.04.2021 г.

Протокол № 2, вътр. № ЗАП-00-4#2 от 07.05.2021 г.
20.04.2021; 14,26 ч


07.05.2021; 14,47 ч

 
  Допълнителна информация:

Съобщение до всички заинтересовани лица


25.03.2021; 17,30 ч


>>