Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключване на проект на ДАА – „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново”, финансиран по програма „Културно наследство”, Модул „Културно наследство” на НФК
07.05.2019

„Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен  живот в Търново“, финансиран по програма „Културно наследство“, Модул „Културно наследство“ на НФК

Бенефициент: Държавна агенция „Архиви“

Договор: № 118-N-7/01.06.2018 г.

Общата стойност на проекта е: 5241,75 лв., от които
Национален фонд „Култура“ – 4999,50 лв.
Съфинансиране от Държавна агенция „Архиви“ – 242,25 лв.

Проектът се изпълнява от отдел „Държавен архив“ – Велико Търново при дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново

Място на реализация на проекта: България (София, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра) и Румъния (Букурещ)

Продължителност на реализацията на проекта: от 01.06.2018 г. до 31.01.2019 г.

Цели и дейности на проекта:
Обща цел на проекта е : Проучване и популяризиране на документалното наследство, свързано с търновци, получили образованието си в Европа, и европейски граждани с принос за обществено-културния живот в града.
Специфични цели са:

1. Издирване на документи по темата на проекта.
2. Запознаване на младите хора със значението на българското документално наследство, част от европейското културно наследство, и важността на неговото опазване, чрез неформално обучение.
3. Популяризиране в публичното пространство на издиреното документално културно наследство с традиционни, интернет и мултимедийни средства.

Партньори по проекта са:
• Областна администрация – Велико Търново,
• Община Велико Търново,
• ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново,
• Профилирана хуманитарна  гимназия „Св. св. Кирил и Методий“,
• Демократичен съюз на българите в Румъния – Букурещ,
• Държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра;
медийни партньори: в. „Янтра днес“ и радио „Велико Търново“

За да се постигнат целите на проекта, работихме по шест модула: управленчески, изследователски, дигитализация, ателие „Фотографско приключение”, популяризация, публичност на проекта.
По модул 1.Управление на проекта
1.1. Работни срещи на екипа по проекта.
1.2. на екипа по проекта. На тях са присъствали екипът по проекта и отделните експерти, съобразно предстоящите дейности. По време на срещите са обсъждани и анализирани приключили и предстоящи дейности, с цел да бъдат избегнати евентуални рискови ситуации. На работна среща са приети отчетите на експертите по проекта, както и крайният технически и финансов отчет по проекта.

1.3. Избор на изпълнител за изготвяне на рекламните материали по проекта.
Извършен е избор на изпълнител за отпечатване на рекламните материали по проекта. Процесът е организиран от екипа по проекта. Изпълнителят е избран на базата на представени три оферти. Избрана е икономически най- изгодната оферта, предвид намаления с 50 % бюджет на проекта.

1.4. Изготвяне на технически и финансов  отчет по проекта.
Техническият отчет е изготвен от ръководителя на проекта, а финансовият – от координатора. Отчетите са съобразени с изискванията на Национален фонд „Култура“ и програма „Културно наследство“.

По модул  2. Изследователски
2.1. Документално проучване, съвместно със студенти и ученици по темата на проекта, по архивните фондове на Държавен архив – Велико Търново.
Експертът-изследовател запозна студенти от специалност „История“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ как да използват научно-справочния апарат в архива и Информационната система на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) за целите на проучването по проекта. Тяхната дейност е подпомогната и контролирана от двама преподаватели от университета (за студентите), един преподавател от училището (за учениците) и експерт архивист.

2.2.  Анотиране на архивните документи.
След издирване на документите по темата, от експерта-изследовател е съставен анотиран списък на издирените документи. От този списък екипът по проекта извърши подбор на 40 личности, които бяха включени в изложбата.

По модул 3. Дигитализиране
3.1. Сканиране на документи и обработване на дигиталните копия.
Сканирането на документите е извършено с помощта на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново под ръководството на координатора на проекта. Обработката на дигитализираните образи е направена от координатора, съобразно изискванията за дигитализация на ДАА.

3.2. Изготвяне на дигитална изложба.
Концепцията за изложбата е съставена от експерти от архива, които участват в проекта и с активното съдействие на партньорите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Отпечатването е извършено от избрания изпълнител за рекламни материали, като са съблюдавани изискванията на фонд „Култура“ за визуализация и на ДАА за изготвяне на изложби.

По модул 4. Ателие „Фотографско приключение“
В дейността са участвали 22-ма младежи от социално слаби семейства, малцинствени групи и специални образователни потребности, членове на училищен клуб „Етнология“ при Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.

4.1.Издирване на информация.
Учениците, съвместно с преподавател от училището са издирили информация за обекти и паметници, които са построени със съдействието на търновци (дарители, архитекти и т.н.), получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново.
По време на изследователската дейност са издирени личности с различни професии, придобили своята квалификация в Европа и допринесли за културно-икономическото развитие на града. Проучването има възпитателна роля и допринесе за обогатяване на историята на училището и старата ни столица.

4.2. Изготвяне на карта с обектите.
След приключване на изследователската дейност е съставена карта от учениците с помощта на техен преподавател, която им послужи за идентифициране на обектите в града.

4.3. Открий, опознай, фотографирай и популяризирай!
Отбелязаните на картата обекти са заснети от учениците под ръководството на техния преподавател. Обобщените данни от издирването по дейност „Фотографско ателие“ е част от дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“ и се популяризира в Интернет пространството паралелно с дигиталната изложба.

По модул 5. Популяризация на изложбата сред широката общественост.
5.1. Представяне на отпечатани на винил табла изложба „Велико Търново – част от Европа“.
• На 01.10.2018 г. в гр. Велико Търново пред факултет „Изобразително изкуство“ на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, намиращ се в съседство с Община – Велико Търново; през м. ноември беше представена повторно, поради проявен интерес от местната общност.
• На 18.12.2018 г. в гр. София в изложбена зала „Архиви“ на ДАА, ул. „Московска“ № 5.
Дейността е организирана от сътрудник-популяризация, координирана от координатора по проекта и контролирана от ръководителя на проекта, с участието на колеги и партньори.

5.2. Представяне на дигитална и винил изложба в отделите на дирекция „РДА“ – Велико Търново (ДРДА – Велико Търново).
Подготовката за представянето е извършена от местни логисти, което спомогна за привличане на по-голям брой посетители и местни медии. При провеждане на дейността е разпространена диплянка за проекта с цели, дейности, очаквани резултати и партньорство по проект.

Дейността е подпомогната методически от сътрудник-популяризация и контролирана от координатора по проекта с помощта на съвременните средства за комуникация.

Популяризацията на изложбата е извършена в отделите на дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново както следва:
• Силистра (на 04.10.2018 г.; присъствали – 29 човека
• Габрово (на 11.10.2018 г.; присъствали – 30 човека
• Русе (на 18.10.2018 г.; присъствали – 45 човека;
• Разград (на 25.10.2018 г.; присъствали – 28 човека;

Дигиталната изложба е представена извън планираните дейности и в гр. Велико Търново:
•  Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново (на 08.10.2018 г.; присъствали – 13 човека);
• ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново (на 23.10.2018 г.; присъствали – 27 човека);
• Областен управител – Велико Търново (на 31.01.2019 г., присъствали – 18 човека).

5.3.  Мултимедийно представяне на изложбата в Румъния.
• На 1 ноември 2018 г. дигиталната изложба „Велико Търново - част от Европа“ е представена двукратно в Букурещ пред български общности, в това число и пред учащи. За добрата организация по представянето на изложбата е проведена предварителна среща между ръководителите на „Демократичен съюз на българите в Румъния“, ръководителя и координатора по проекта (присъствали – 23 човека).
5.4. Записване на оптичен диск.
Записването на 400 диска е извършено от избрания изпълнител за рекламни материали, които са разпространени сред структурите на Агенцията в страната, с помощта на партньорите по проекта и по време на заключителната пресконференция.
Дейността е организирана от сътрудник-популяризация и контролирана от координатора по проекта.

5.5. Изработка и отпечатване на календари.
Сътрудник-популяризация извърши подбор на снимки и документи за 12-те страници на календар за 2019 г., съвместно с ръководителя по проекта. Предпечатната подготовка е извършена от координатора. Отпечатването на 175 календара се реализира от избрания изпълнител, който изготви рекламните материали. Те са разпространени сред структурите на Агенцията в страната, с помощта на партньорите по проекта и по време на заключителната пресконференция. Дейността се организира от сътрудник-популяризация и контролира от координатора по проекта.
Дейността е контролирана от ръководителя на проекта.

5.6. Публикуване на дигитална изложба в три сайта, както и споделянето й във Фейсбук страниците на девет организации.
Изложбата „Велико Търново – част от Европа“ е качена на: пет сайта (при предвидени 3):
 Държавна агенция „Архиви“, София;
 Община – Велико Търново;
 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново;
 Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново;
 ACTUALNO.COM
и девет Фейсбук страници на:
 Държавна агенция „Архиви“, София;
 Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
 Държавните архиви в градовете: Велико Търново, Габрово, Разград, Силистра, Русе;
 Областен управител – Велико Търново;
 Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново;
Изложбата е споделена също и от 57 приятели на гореизброените страници.

Дейността е организирана и изпълнена от сътрудник-популяризация, от координатора и контролирана от ръководителя на проекта.

6. Публичност на проекта
6.1. Пресконференции пред местните медии – при стартиране и приключване на проекта.
На организираните две пресконференции за представители на местни и национални медии са представени целите, дейностите и резултатите от проекта. При провеждане на заключителната пресконференция са представени готовите продукти от проекта. На присъстващите е презентирана дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“. Раздадени са дискове с нея, календари за 2019 г. и диплянка с информация за постигнатите резултати. Двете пресконференции са организирани съвместно с Областна администрация – Велико Търново.
Дейността е контролирана от ръководителя на проекта.

6.2. Изработване на една информационна табела и един винил постер със стойка за зала за нуждите на проекта.
Изработена е информационна табела за проекта, която е поставена на сградата на Държавен архив – Велико Търново.
Винил постерът е използван при всички публични изяви по време на проекта, което е видно от приложените снимки на събитията.
С дейността е пряко ангажиран координаторът по проекта, а контролът е извършен от ръководителя на проекта.

6.3. Популяризация на проекта в три сайта и във Фейсбук страниците на девет организации:
Дейността е организирана от сътрудник-популяризация и контролирана от координатора по проекта. Приложен е подробен списък с линкове на публикациите от настоящия отчет.

6.4.  Дейности за осигуряване на информация и публичност по проекта в медиите.
Проведените мероприятия са отразени от представители на местни и национални медии. За да се гарантира по-голяма публичност, в бюджета е заложено публикуването на пет статии в регионални вестници и излъчването на пет радиосъобщения. Единствено в гр. Силистра, не е излъчено радиосъобщение, поради липсата на местно радио и е заместено с такова в гр. Велико Търново за заключителната пресконференция. Приложени публикации съпровождащи събитията.
Дейността е организирана от сътрудник-популяризация и контролирана от ръководителя на проекта.

В резултат от изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:
• Принос на българите към общоевропейската история, култура и достижения, посредством обективността на архивния документ.
• Привлечени 27 младежи и 2-ма експерти в изследователския процес, посредством неформално обучение, в резултат на което е изградено у тях отношение и разбиране към значимостта на документалното наследство.
• Изградена устойчива партньорска мрежа (трансгранична) от две държавни, една общинска, една НПО структури, един университет и едно средно училище.
• Проведени 9 информационни срещи за представяне на проекта и изложбата: една в София, две във Велико Търново, в четирите областни центъра в България, които влизат в обхвата на дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново (Габрово, Русе, Разград и Силистра) и две в Букурещ, Румъния.
• Установен културен обмен между българи, живеещи в България и Румъния.
• Създадени четири продукта:
 една мултимедийна изложба (разпространена посредством партньорската мрежа в Интернет пространството);
 една изложба на винил (18 табла) – (показана 2 пъти пред местната общност и гостите на гр. Велико Търново, един път в изложбена зала на ДАА, и през 2019 г. предоставена за експониране на държавните архиви в страната);
 400 диска с дигиталната изложба (разпространени в цялата страна посредством структурите на ДАА и партньорите по проекта);
 175 календара за 2019 г. (разпространени в цялата страна посредством структурите на ДАА и партньорите по проекта);
• Публикувана дигитална изложба в пет сайта и девет Фейсбук страници, която предоставя възможност на широката общественост да се докосне до част от националното документално културно наследство.
• Привлечени трима дарители на документи, които са потенциални нови фондообразуватели на ДА – Велико Търново.
• Изготвен анотиран списък от проучването (проучванията дават възможност за надграждане на проекта).
• Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта:
 организирани и проведени две пресконференции в гр. Велико Търново (начална и заключителна);
 изготвена информационна табела ;
 изработен един винил постер със стойка за зала;
 общ брой петдесет и три публикации и линкове към ел. публикации. В това число са публикувани дванадесет статии в регионални вестници (от тях шест печатни и шест електронни) и излъчени шест съобщения по радио.

Проектът има устойчивост в няколко посоки:
• Изложбата на табла „Велико Търново – част от Европа“ през 2019 г. е предложена за експониране на държавните архиви в страната;
• Разпространение на дискове с дигиталната изложба в цялата страна.
• Изготвеният анотиран списък от проучването създава предпоставка за надграждане на проекта чрез допълване на информацията за представените личности.
• Кандидатстване и партниране по нови проектни идеи, които да надградят сегашните постигнати резултати от настоящия проект. По време на заключителната пресконференция във Велико Търново са обсъдени идеи за надграждане на проекта и са отправени предложения за нови партньорства към ДАА.
• Продължаване и разширяване на сътрудничеството в партньорската мрежа, изградено по време на проекта, чрез участие в бъдещи съвместни мероприятия, инициативи и проекти.
• Работата с младите хора продължава посредством инициативата на ДАА „Приятели на архивите“ и провеждане на студентски стажове и практики в държавните архиви, както и включване на целевата група в бъдещи проектни инициативи.

Тази устойчивост доказва бъдещ потенциал на ДАА за разработване на нови надграждащи  проекти.
По време на реализацията на проекта са достигнати следните основни постижения:
• Открити са интересни личности с помощта на документалното културно наследство, допринесли за развитието на Велико Търново, които не са били или са малко известни на широката общественост;
• В изследователския процес и в популяризаторската част от проекта са привлечени млади хора;
• Готовите продукти (календари, дискове с документалната изложба „Велико Търново – част от Европа“) са с общодостъпна образователна, културна и информационна стойност и популяризират документалното културно наследство сред широката общественост;
• Успешното съчетаване на традиционните със съвременните форми за популяризация на готовите продукти от проекта, както и информационните събития, които са организирани, допринасят за повишаване на културата на местните общности.


>>