Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Заключителна пресконференция по проект
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г. от 11:00 часа в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви”, ул. “Московска” № 5 се проведе заключителна пресконференция по проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”, регистрационен № 13-32-5/24.02.2014, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
На пресконференцията присъстваха представители на целевите групи – служители на Държавна агенция “Архиви”, администрацията, физически и юридически лица, както и представители на изпълнителя по Дейност 2 на проекта – г-н Бальо Динев, изпълнителен директор на “ДАВИД Холдинг” АД, г-н Мариян Жеков, ръководител екип на изпълнителя.
Пресконференцията бе открита от доц. д-р Михаил Груев – председател на ДА “Архиви”. Ръководителят на проекта, г-жа Илияна Паскова, представи резултатите и постигнатите цели и индикатори. Присъстващите бяха запознати от г-н Мариян Жеков – ръководител екип на изпълнителя по дейност 2 на проекта “ДАВИД Холдинг” АД, с изпълнението на дейността по разработване, тестване и внедряване на модул за предоставяне на е-услуги към Информационната система на държавните архиви чрез въвеждане на функционалности за движение и съхранение на документите, както и за внедрената система за онлайн плащане. 

>>